Komunalne

Obavijest korisnicima o primjeni cijene usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vrbanja

https://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/12/Obavijest-korisnicima-o-primjeni-nove-cijene-javne-usluge-prikupljanja-miješanog-komunalnog-otpada-1.pdf

Vranjevo d.o.o. Otok:

  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga.
  • održava čistoću javno – prometnih površina (kolnika, pločnika, nogostupa, parkova i groblja).
  • provodi čišćenje snijega sa nogostupa i javni površina
  • obavljanje pogrebnih usluga
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću

PLAN I PROGRAM ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA,

PAPIRNATOG I KARTONSKOG OTPADA

od 1. siječnja 2018. godine


Odvoz miješanog komunalnog otpada (Zelena kanta)

Ponedjeljak:

Bana Jelačića, Dalmatinska, Bosutska, A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Zagrebačka, Vinkovačka, K. Branimira, F. Račkog, T. Ujevića, K. Višeslava, A. Šenoe, R. Boškovića, E. Kvaternika, Hr. mučenika, J. Lovretića, K. Držislava, Varoščica.

Utorak:

I. Meštrovića, J. Kozarca, Velebitska, Ratarska, M. Gupca, Čistine, K. P. Krešimira IV, Trg k. Tomislava, A. Stepinca, Kolodvorska, I. Gundulića, V. Nazora, Z. Frankopana, Lj. Gaja, B. Radića, Gradinci, J. Kosora, Slavonska, Bageri i A. Starčevića.


Srijeda:

J. J. Strossmayera (Otok) i Komletinci (cijelo naselje)

Odvoz papirnatog i kartonskog otpada (Plava kanta)

Prvi petak u mjesecu:
Komletinci (cijelo naselje), J. J. Strossmayera, B. Jelačića, Dalmatinska, Bosutska, A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Zagrebačka, Vinkovačka, K. Branimira, F. Račkog.

Treći petak u mjesecu:
T. Ujevića, K. Višeslava, A. Šenoe, R. Boškovića, E. Kvaternika, Hr. mučenika, J. Lovretića, K. Držislava, Varošćica, I. Meštrovića, J. Kozarca, Velebitska, Ratarska, M. Gupca, Čistine, K. P. Krešimira IV, Trg k. Tomislava, A. Stepinca, Kolodvorska, I. Gundulića, V. Nazora, Z. Frankopana, Lj. Gaja, B. Radića, Gradinci, J. Kosora, Slavonska, Bageri i A. Starčevića.

Napomena: Pravnim osobama papirnati i kartonski otpad odvozi se prvi i treći petak u mjesecu, nevisno gdje se nalaze.


Odvoz plastike i stakla (Žuta kanta za plastiku i zelene vreće za staklo)

Drugi petak u mjesecu:

Komletinci – cijelo naselje

Ulice u Otoku:
J. J. Strossmayera, B. Jelačića, Dalmatinska, Bosutska, A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Zagrebačka, Vinkovačka, K. Branimira, F. Račkog.

Četvrti petak u mjesecu:

Ulice u Otoku:

T. Ujevića, K. Višeslava, A. Šenoe, R. Boškovića, E. Kvaternika, Hr. mučenika, J. Lovretića, K. Držislava, Varošćica, I. Meštrovića, J. Kozarca, Velebitska, Ratarska, M. Gupca, Čistine, K. P. Krešimira IV, Trg k. Tomislava, A. Stepinca, Kolodvorska, I. Gundulića, V. Nazora, Z. Frankopana, Lj. Gaja, B. Radića, Gradinci, J. Kosora, Slavonska, Bageri i A. Starčevića.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – RASPORED

Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je u centru naselja Komletinci i usluge istog (odlaganje otpada) mještani Komletinaca mogu koristiti svaku prvu srijedu u mjesecu.

OBAVIJEST O GOSPODARENJU GLOMAZNIM OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Stranka je dužna krupni otpad radnim danima od 7:00 do 15:00 h otpremiti u reklažno dvorište komunalnog poduzeća Vranjevo d.o.o. na industrijskoj zoni u Otoku gdje se nalazi odgovarajući spremnik za dotični otpad ili uputiti zahtjev poduzeću za odvoz krupnog otpada te će isti biti odvežen bez naknade do 2 m3, te uz naknadu prijevoza iznad 2 m3.

Uprava poduzeća

Vranjevo d.o.o.