RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Odvajanje otpada prvi je korak prema suvremenom gospodarenju otpadom. Ono omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i količina novoproizvedenog otpada. Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave je osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na svom području. .

Reciklažno dvorište smješteno je u Poduzetničkoj zoni „Otok“ i namjenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada te ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.

Stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta građani odvojeno prikupljeni otpad mogu predati u reciklažno dvorište gdje će biti skladišteno na zakonom propisan i siguran način. Uz papir, metal, staklo, plastiku i tekstil mogu se odvojeno odložiti i problematične vrste otpada kao što su jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, EE otpad i dr. kao i krupni glomazni otpad te građevinski otpad.

Poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem povjereni su gradskom poduzeću Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Na reciklažnom dvorištu možete odlagati slijedeće vrste otpada:

PROBLEMATIČNI OTPAD

OSTALI OTPAD

– otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži kloroflourougljike, ulja i masti (bez jestivih ulja i masti), boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, olovne baterije, nikal – kadmij baterije, baterije koje sadrže živu i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije,odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. Azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom – otpadni papir (ambalaža od papira i kartona, papir i karton), otpadni metal (ambalaža od metala, metali), otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo), otpadna plastika (ambalaža od plastike, plastika), otpadni tekstil (tekstil i odjeća), krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje ne sadrže opasne tvari, deterdženti koji ne sadrže opasne tvari, lijekovi (bez citotoksika i citostatica), baterije i akumulatori (bez baterija koje su navedene pod problematičnim otpadom), električna i elektronIčka oprema (bez električne i elektroničke opreme navedene pod problematičnim otpadom)

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta: Pon – pet, 7:00 – 15:00 h (sa strankama 7:30 – 14:30 h), te srijedom produženo, do 19:00 h (sa strankama 18:30 h).

Mještani naselja Komletinci u mogućnosti su odlaganja gore naznačenih vrsta otpada na mobilnom reciklažnom dvorištu, prva srijeda u mjesecu, od 8:00 do 14:00 h, u središtu naselja Komletinci.