Gospodarenje otpadom

CJENIK USLUGA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Zbrinjavanje građevinskog otada na reciklažnom dvorištu Grada Otoka (fizičke osobe)

40,00 kn/tona

Napomena: Plaća se za količine koje po dovozu na reciklažno dvorište prelaze 200 kg.

Puni iznos zbrinjavanja je 100,00 kn po toni, no Grad Otoka subvencionira dio od 60%, odnosno 60,00 kn.

Zbrinjavanje građevinskog otada na reciklažnom dvorištu Grada Otoka (pravne osobe)

100,00 kn/tona

Napomena: Pravne osobe plaćaju puni iznos zbrinjavanja građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu grada Otoka u iznosu 100,00 kn po toni.

Zbrinjavanje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu grada Otoka

200,00 kn/tona

Napomena: Svi korisnici usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada imaju pravo, jednom godišnje, na besplatan odvoz glomaznog otpada s kućnog praga, u ukupnom volumenu od 2 m3. Glomazni će otpad biti odvežen bez naknade, a ukoliko ukupni volumen prelazi 2 m3, plaća se naknada u iznosu od 200,00 kn po toni, za svaku tonu glomaznog otpada izvan volumena od 2 m3.

CJENIK – usluge i robe iz područja gospodarenja otpadom

Dana 19.12.2018. dana je prethodna suglasnost na prijedlog cjenika za pružanje usluga i ispostavljanje roba u području gospodarenja otpadom.
Slijedeći cjenik stupa na snagu 1.1.2019.

R.B.

Vrsta robe ili usluge

Iznos (kn)

1

Cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(paušalni iznos za kućanstva u kojima se obitava tokom cijele godine)

44 kn/paušal

2

Cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(paušalni iznos za kućanstva u kojima se obitava do 2 mjeseca godišnje ili ne više od 60 dana)

– boravak kraći od 60 dana se dokazuje prilaganjem računa za električnu energiju iz kojih je vidljivo kako se nekretnina rijetko koristi, odnosno kako potrošnja električne energije nije prelazila 1000 kW godišnje

20 kn/paušal

3

Cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(paušalni iznos za kućanstva u kojima se ne živi i čiji vlasnik posjeduje drugu nekretninu za koju već plaća paušalni iznos minimalne javne usluge)

– korisnik dokazuje prilaganjem dokaza o vlasništu više nekretnina u kojima ne boravi te prilaganjem računa iz kojeg je vidljivo plaćanje pune cijene minimalne javne usluge na nekretnini na kojoj mu je prebivalište

10 kn/paušal

4

Vreće za miješani komunalni otpad – crne

– koriste ih korisnici sa stalnim prebivalištem na području grada Otoka, odnosno oni koji plaćaju puni paušalni iznos minimalne javne usluge

4 kn/kom

5

Vreće za miješani komunalni otpad – crvene

– koriste ih korisnici koji nemaju stalno prebivalište na području grada Otoka

4 kn/kom

6

Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada

– količina iznad 2 m3

45 kn/m3

7

Zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu grada Otoka

– količina iznad 200 kg

40 kn/tona

8

Vreće za stakleni otpad

– korisnik ima pravo preuzimanja 6 vreća za stakleni otpad do 31.1. u tekućoj godini. Nakon toga, korisnik kupuje dodatne vreće (ukoliko nije riječ o novom korisniku)

5 kn/kom

9

Vreće za plastični otpad

– korisnik ima pravo preuzimanja 12 vreća za plastični otpad do 31.1. u tekućoj godini. Nakon toga, korisnik kupuje dodatne vreće (ukoliko nije riječ o novom korisniku)

6 kn/kom

10

Odvoz kontejnera 5 m3

– pravni korisnik pozivom upućuje zahtjev za pražnjenje kontejnera za miješani komunalni otpad

190 kn/m3

Dana 5.travnja dobivena je prethodna suglasnost na cjenik pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka, sukladno zahtjevu na prethodnu suglasnost suglasnost, koji je dostavio poslužitelj usluga 22.ožujka 2018. godine pod brojem KLASA:363-01/18-01/01, UR BROJ: 2188-08-08/18-6.

PREDMET: Zahtjev za prethodnu  suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka.

Sukladno odredbi članka 33. st. 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.) te čl. 34. i čl. 17. st. 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka i naselja Komletinci, molimo Naslov kao izvršno tijelo JLS-a da nam da suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka. U prilogu ovog zahtjeva  za prethodnu suglasnost na cjenik, dostavljamo Vam i:

 • prijedlog cjenika s obrazloženjem,
 • procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju,
 • izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom i
 • prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Novi cjenik bi se, nakon dobivanja prethodne suglasnosti izvršnog tijela Grada Otoka i naselja Komletinci, počeo primjenjivati od dana 1. srpnja 2018. g.

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.07.2018.)

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK – cijena ugovorene kazne

Cijena:

C = CMJU + ( (JCVM × BPM) × U) + UK

 Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste sukladno Uredbi o komunalnom otpadu.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1)

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara 44,00 kn
spremnik 240 litara 44,00 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 403,00 kn

 

 1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri: 0,0334 kn/L!
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,00 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,00 kn
spremnik 1100 litara/jedan odvoz 36,74 kn

 *cijene su izražene s PDV-om.

Korisnici usluga (fizičke i pravne osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće spremnike:

 • spremnik 120 L ili 240 L (1100 litara samo pravne osobe) za sakupljanje miješanog komunalnog otpada /odvoz svakih 7 dana
 • spremnik 120 L za sakupljanje papira (plavi spremnik) /odvoz 1 mjesečno
 • spremnik 120 L za sakupljanje plastične i metalne ambalaže (žuti spremnik ili plastične vrećice-12 kom.) /odvoz 1 mjesečno
 • spremnik 120 L za sakupljanje staklene ambalaže (plastične vrećice-6 kom.) /odvoz 1 mjesečno

Opseg usluge za fizičke osobe:

 • odvoz miješanog komunalnog otpada – svakih 7 dana
 • sakupljanje korisnog otpada jednom mjesečno u plavim kantama i/ili vrećama za korisni otpad – papir, staklo i plastika, te sakupljanje jednom u tri mjeseca (kvartalno) tekstila i metala.
 • sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada (namještaj, tepiha i sl.) putem narudžbi na broj tel. 032/395-358 jednom godišnje besplatno do 2 m3
 • informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.)
 • preuzimanje problematičnog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 L 10,00 kn/kom
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn/m3

 *cijene su izražene s PDV-om.

PROCJENA IZNOSA PROSJEČNOG RAČUNA SUKLADNO PRIJEDLOGU CJENIKA, KOJI BI KORISNIK USLUGE BIO DUŽAN PLATITI DAVATELJU JAVNE USLUGE U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OPIS CIJENA
CMJU 44,00 kn
JCVM 120 LITARA 4,00 kn
BPM 1-2-3-4 X
U 1
C =CMJU+( (JCVM × BPM) × U)+UK 48,00-52,00-56,00-60,00 kn

*cijene su izražene s PDV-om.

NAPOMENA:  cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada, jedinična cijena odvoza, cijena vreća i ostalih usluga prikupljanja se mijenjaju sukladno slijedećem tržišnom čimbeniku:

 1. Promjena PDV-a.

 

S  poštovanjem,

                                                                                              Vranjevo d.o.o.