Gospodarenje otpadom

CJENIK – usluge i robe iz područja gospodarenja otpadom

Dana 10.5.2022. dana je suglasnost na prijedlog cjenika za varijabilni iznos u usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Očitovanje i suglasnost:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Očitovanje-i-suglasnost-cjenik-2022.-Sken.pdf
Primjena cjenika je od 1.6.2022., a cjenik je sljedeći: 

Vrsta usluge/radova

Volumen spremnika

Iznos (s PDV-om) – Jedan odvoz

Varijabilni iznos – odvoz miješanog komunalnog otpada

120 L

4,00 kn

Varijabilni iznos – odvoz miješanog komunalnog otpada

240 L

8,00 kn

Cijene su izražene s PDV-om.

Dana 7. ožujka 2022. gradsko vijeće grada Otoka donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Otoka, kojom je propisan fiksni iznos javne usluge.
Možete ju pročitati na sljedećem linku:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-GradOtok.pdf

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.07.2018.)

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Otoka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 53,10 kuna bez PDV-a, odnosno 60,00 kn s PDV-om.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Otoka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 53,10 kuna bez PDV-a, odnosno 60,00 kn s PDV-om.

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biootpada), troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Korisniku usluge kategorije kućanstvo, potkategorije obiteljske kuće koji kompostira biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se za 32,16% mjesečno, sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada.

Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je preuzeo komposter od davatelja javne usluge ili je u Izjavi naveo da posjeduje vlastiti komposter te da želi kompostirati biootpad.

Ako davatelj javne usluge utvrdi da korisnik ne kompostira biootpad ili da je odložio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec.

Korisniku usluge kategorije kućanstvo – potkategorije etažni stanovi koji odvajaju biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se za 16,08% mjesečno.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge

 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK – cijena ugovorene kazne

Cijena:

C = CMJU + ( (JCVM × BPM) × U) + UK

 Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste sukladno Uredbi o komunalnom otpadu.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1)

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

CIJENA

spremnik 120 litara

44,00 kn

spremnik 240 litara

44,00 kn

spremnik 1100 litara (samo pravne osobe)

403,00 kn

Cijena usluge s odvozom biootpada je uvećana za 16,00 kn i iznosi 60,00 kn (s PDV-om).

 1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri: 0,0334 kn/L!

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

CIJENA

spremnik 120 litara/jedan odvoz

4,00 kn

spremnik 240 litara/jedan odvoz

8,00 kn

spremnik 1100 litara/jedan odvoz

36,74 kn

 *cijene su izražene s PDV-om.

Korisnici usluga (fizičke i pravne osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće spremnike:

 • spremnik 120 L ili 240 L (1100 litara samo pravne osobe) za sakupljanje miješanog komunalnog otpada /odvoz svakih 7 dana

 • spremnik 120 L za sakupljanje papira (plavi spremnik) /odvoz 1 mjesečno

 • spremnik 120 L za sakupljanje plastične ambalaže – žuti spremnik – odvoz 1 mjesečno

 • spremnik 120 L za sakupljanje staklene ambalaže (plastične vrećice-6 kom.) /odvoz 1 mjesečno

Opseg usluge za fizičke osobe:

 • odvoz miješanog komunalnog otpada – svakih 7 dana

 • sakupljanje korisnog otpada jednom mjesečno u plavim kantama i/ili vrećama za korisni otpad – papir, staklo i plastika, te sakupljanje jednom u tri mjeseca (kvartalno) tekstila i metala.

 • sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada (namještaj, tepiha i sl.) putem narudžbi na broj tel. 032/395-358 jednom godišnje besplatno do 2 m3

 • informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.)

 • preuzimanje problematičnog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

OPIS USLUGE

CIJENA

Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 L

4,00 kn/kom

Prijevoz dodatnog glomaznog otpada

100,00 kn/m3

 *cijene su izražene s PDV-om.

PROCJENA IZNOSA PROSJEČNOG RAČUNA SUKLADNO PRIJEDLOGU CJENIKA, KOJI BI KORISNIK USLUGE BIO DUŽAN PLATITI DAVATELJU JAVNE USLUGE U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OPIS

CIJENA

CMJU

44,00 kn

JCVM 120 LITARA

4,00 kn

BPM

1-2-3-4 X

U

1

C =CMJU+( (JCVM × BPM) × U)+UK

48,00-52,00-56,00-60,00 kn

*cijene su izražene s PDV-om.

NAPOMENA:  cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada, jedinična cijena odvoza, cijena vreća i ostalih usluga prikupljanja se mijenjaju sukladno slijedećem tržišnom čimbeniku:

 1. Promjena PDV-a.

 

S  poštovanjem,

                                                                                              Vranjevo d.o.o.