Gospodarenje otpadom

CJENIK – Javna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada – općina Vrbanja

Na linku u nastavku možete pronaći cjenik javne usluge iz naslova. Cjenik se primjenjuje od 1.2.2024. i s tim datumom prestaju važiti raniji cjenici iz javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Cjenik-javne-usluge-prikupljanja-miješanog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-otpada-općina-Vrbanja.pdf

Suglasnost na cjenik:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Suglasnost_na_prijedlog_cjenika_-_sakupljanje_otpada_2024.pdf

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka_o_nacinu_pruzanja_javne_usluge_sakupljanja_komunalnog_otpada_na_podrucju_opcine_Vrbanja_2024_compressed.pdf

CJENIK – Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada – grad Otok

Na linku u nastavku možete pronaći cjenik javne usluge iz naslova. Cjenik se primjenjuje od 1.1.2024. i s tim datumom prestaju važiti raniji cjenici iz javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2023/12/Cijenik-javne-usluge-prikupljanja-miješanog-komunalnog-otpada-i-bioragradivog-otpada.pdf

CJENIK – usluge i robe iz područja gospodarenja otpadom

Dana 10.5.2022. dana je suglasnost na prijedlog cjenika za varijabilni iznos u usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Očitovanje i suglasnost:
http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Očitovanje-i-suglasnost-cjenik-2022.-Sken.pdf
Primjena cjenika je od 1.6.2022., a cjenik je sljedeći: 

Vrsta usluge/radova

Volumen spremnika

Iznos (s PDV-om) – Jedan odvoz

Varijabilni iznos – odvoz miješanog komunalnog otpada

 

120 L

4,00 kn

0,53 eur

Varijabilni iznos – odvoz miješanog komunalnog otpada

 

240 L

8,00 kn

1,06 eur

Cijene su izražene s PDV-om. Tečaj eura je fiksni (1 euro = 7,53450 kn), određeno od strane vijeća EU.

Dana 7. ožujka 2022. gradsko vijeće grada Otoka donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Otoka, kojom je propisan fiksni iznos javne usluge.
Možete ju pročitati na sljedećem linku:

http://vranjevo.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-GradOtok.pdf

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.07.2018.)

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Otoka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 53,10 kuna/7,05 eura bez PDV-a, odnosno 60,00 kn/7,96 eura s PDV-om.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području grada Otoka za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 53,10 kuna/7,05 eura bez PDV-a, odnosno 60,00 kn/7,96 eura s PDV-om.

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biootpada), troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Korisniku usluge kategorije kućanstvo, potkategorije obiteljske kuće koji kompostira biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se za 32,16% mjesečno, sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada.

Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je preuzeo komposter od davatelja javne usluge ili je u Izjavi naveo da posjeduje vlastiti komposter te da želi kompostirati biootpad.

Ako davatelj javne usluge utvrdi da korisnik ne kompostira biootpad ili da je odložio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec.

Korisniku usluge kategorije kućanstvo – potkategorije etažni stanovi koji odvajaju biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se za 16,08% mjesečno.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge

 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK – cijena ugovorene kazne

Cijena:

C = CMJU + ( (JCVM × BPM) × U) + UK

 Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste sukladno Uredbi o komunalnom otpadu.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1)

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

CIJENA

spremnik 120 litara

44,00 kn/5,84 eur

spremnik 240 litara

44,00 kn/5,84 eur

spremnik 1100 litara (samo pravne osobe)

403,00 kn/53,49 eur

Cijena usluge s odvozom biootpada je uvećana za 16,00 kn/2,12 eur i iznosi 60,00 kn/7,96 eur (s PDV-om).

 1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri: 0,0334 kn/L, odnosno 0,0044 eur/L

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

CIJENA

spremnik 120 litara/jedan odvoz

4,00 kn/0,53 eur

spremnik 240 litara/jedan odvoz

8,00 kn/1,06 eur

spremnik 1100 litara/jedan odvoz

36,74 kn/4,88 eur

 *cijene su izražene s PDV-om.

Korisnici usluga (fizičke i pravne osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće spremnike:

 • spremnik 120 L ili 240 L (1100 litara samo pravne osobe) za sakupljanje miješanog komunalnog otpada /odvoz svakih 7 dana

 • spremnik 120 L za sakupljanje papira (plavi spremnik) /odvoz 1 mjesečno

 • spremnik 120 L za sakupljanje plastične ambalaže – žuti spremnik – odvoz 1 mjesečno

 • spremnik 120 L za sakupljanje staklene ambalaže (plastične vrećice-6 kom.) /odvoz 1 mjesečno

Opseg usluge za fizičke osobe:

 • odvoz miješanog komunalnog otpada – svakih 7 dana

 • sakupljanje korisnog otpada jednom mjesečno u plavim kantama i/ili vrećama za korisni otpad – papir, staklo i plastika, te sakupljanje jednom u tri mjeseca (kvartalno) tekstila i metala.

 • sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada (namještaj, tepiha i sl.) putem narudžbi na broj tel. 032/395-358 jednom godišnje besplatno do 2 m3

 • informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.)

 • preuzimanje problematičnog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

OPIS USLUGE

CIJENA

Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 L

4,00 kn/kom – 0,53 eur/kom

Prijevoz dodatnog glomaznog otpada

100,00 kn/m3 – 13,27 eur/kom

 *cijene su izražene s PDV-om.

PROCJENA IZNOSA PROSJEČNOG RAČUNA SUKLADNO PRIJEDLOGU CJENIKA, KOJI BI KORISNIK USLUGE BIO DUŽAN PLATITI DAVATELJU JAVNE USLUGE U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OPIS

CIJENA

CMJU

44,00 kn/5,84 eur

JCVM 120 LITARA

4,00 kn/0,53 eur

BPM

1-2-3-4 X

U

1

C =CMJU+( (JCVM × BPM) × U)+UK

48,00-52,00-56,00-60,00 kn

6,37-6,90-7,43-7,96 eur

*cijene su izražene s PDV-om. Tečaj eura je fiksni (1 euro = 7,53450 kn), određeno od strane vijeća EU.

NAPOMENA:  cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada, jedinična cijena odvoza, cijena vreća i ostalih usluga prikupljanja se mijenjaju sukladno slijedećem tržišnom čimbeniku:

 1. Promjena PDV-a.

 

S  poštovanjem,

                                                                                              Vranjevo d.o.o.