Odvoz komunalnog otpada

Dana 5.travnja dobivena je prethodna suglasnost na cjenik pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka, sukladno zahtjevu na prethodnu suglasnost suglasnost, koji je dostavio poslužitelj usluga 22.ožujaka 2018. godine pod brojem KLASA:363-01/18-01/01, UR BROJ: 2188-08-08/18-6.

PREDMET: Zahtjev za predhodnu  suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka.

Sukladno odredbi članka 33. st. 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.) te čl. 34. i čl. 17. st. 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka i naselja Komletinci, molimo Naslov kao izvršno tijelo JLS-a da nam da suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka. U prilogu ovog zahtjeva  za prethodnu suglasnost na cjenik, dostavljamo Vam i:

 • prijedlog cjenika s obrazloženjem,
 • procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju,
 • izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom i
 • prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Novi cjenik bi se, nakon dobivanja prethodne suglasnosti izvršnog tijela Grada Otoka i naselja Komletinci, počeo primjenjivati od dana 1. srpnja 2018. g.

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.07.2018.)

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

CMJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JCVM – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK – cijena ugovorene kazne

Cijena:

C = CMJU + ( (JCVM × BPM) × U) + UK

 Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste sukladno Uredbi o komunalnom otpadu.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1)

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara 44,00 kn
spremnik 240 litara 44,00 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 403,00 kn

 

 1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri: 0,0334 kn/L!
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,00 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,00 kn
spremnik 1100 litara/jedan odvoz 36,74 kn

 *cijene su izražene s PDV-om.

Korisnici usluga (fizičke i pravne osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće spremnike:

 • spremnik 120 L ili 240 L (1100 litara samo pravne osobe) za sakupljanje miješanog komunalnog otpada /odvoz svakih 7 dana
 • spremnik 120 L za sakupljanje papira (plavi spremnik) /odvoz 1 mjesečno
 • spremnik 120 L za sakupljanje plastične i metalne ambalaže (žuti spremnik ili plastične vrećice-12 kom.) /odvoz 1 mjesečno
 • spremnik 120 L za sakupljanje staklene ambalaže (plastične vrećice-6 kom.) /odvoz 1 mjesečno

Opseg usluge za fizičke osobe:

 • odvoz miješanog komunalnog otpada – svakih 7 dana
 • sakupljanje korisnog otpada jednom mjesečno u plavim kantama i/ili vrećama za korisni otpad – papir, staklo i plastika, te sakupljanje jednom u tri mjeseca (kvartalno) tekstila i metala.
 • sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada (namještaj, tepiha i sl.) putem narudžbi na broj tel. 032/395-358 jednom godišnje besplatno do 2 m3
 • informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.)
 • preuzimanje problematičnog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 L 10,00 kn/kom
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn/m3

 *cijene su izražene s PDV-om.

PROCJENA IZNOSA PROSJEČNOG RAČUNA SUKLADNO PRIJEDLOGU CJENIKA, KOJI BI KORISNIK USLUGE BIO DUŽAN PLATITI DAVATELJU JAVNE USLUGE U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

OPIS CIJENA
CMJU 44,00 kn
JCVM 120 LITARA 4,00 kn
BPM 1-2-3-4 X
U 1
C =CMJU+( (JCVM × BPM) × U)+UK 48,00-52,00-56,00-60,00 kn

*cijene su izražene s PDV-om.

NAPOMENA:  cijena minimalne javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada, jedinična cijena odvoza, cijena vreća i ostalih usluga prikupljanja se mijenjaju sukladno slijedećem tržišnom čimbeniku:

 1. Promjena PDV-a.

 

S  poštovanjem,

 

 

 

CJENIK   USLUGA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ( VRIJEDI DO 31.7.2018)

R.B.

Posuda (količina)

Cijena s PDV-om(kn)

1.

Posuda 120 L

35,00/mjesečno

2.

Posuda 240 L

45,00/mjesečno

3.

Kontejner 1100 L

125,00/kom

4.

Kontejner 5 m3

750,00/kom

5.

Vreća s logom isporučitelja – zapremnina cca 120 L

7,00/kom

 

Napomena: Korištenje vreća kao načina skladištenja otpada dopušteno je isključivo                                           osobama koje posjeduju neku od navadenih posuda za skladištenje otpada, tj. korisnici koji imaju potpisan ugovor.